Betalingsvoorwaarden

  1. Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut.
  2. Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht.
  3. Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen dertig dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.
  4. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt/cliënt.
  5. Indien de fysiotherapeut zich voor het betaalbaar stellen van declaraties wegens door hem geleverde diensten heeft verbonden aan een factoringbedrijf, zullen de betalingsvoorwaarden van dat factoringbedrijf prevaleren.
  6. De uitgevoerde behandelingen worden in principe bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd conform de voorwaarden in het contract tussen uw fysiotherapeut en de zorgverzekeraar. Echter bij geen of onvoldoende aanvullende verzekering zullen de behandelingen bij de patiënt / cliënt in rekening worden gebracht en gelden de eerder beschreven betalingsvoorwaarden. Hierbij is het mogelijk in verband met het overnemen van het debiteuren risico door de zorgverzekering dat deze de behandelingen bij de patiënt /cliënt in rekening brengt.

Bron: KNGF/175334/juni 2008